"ப .க : அத ப பட அத ப ர ள ன ப த ய வ ள ய ட ட க க ஏற கனவ வ ள ய ட டத ம ற ற மல உங கள டம வந த ர கள !? ஒர வ ள வ வ வ ற வ ந ய க ப ப ளர கள ய இர ந த ல க ட இத ப ன ற product lunach user guide localize ச ய ய ம ப த சம பந தப பட ட ந ற வன தல ம ய டம ச ய ய த ?"இத ல த ன உலகமயம க கல ம க க ய பங க வக க க றத . ந ங கள க ற வத ச ச ய ய அவர கள டம ம ழ ந ர ம ழ ப யர ப ப ளர கள த வ . அதற க ன சம பளம மற ற ச லவ கள ய ர வ ல க ட த த கட ட ப பட ய க த .இத ல இன ன ர வ ஷயம . எந த கம ப ன ய ல ம (உலகத த ல எந த ந ட ய ன ம சர ) ம ழ ப யர ப ப த த ற எப ப த ம சவல க க ழந த ய . கம ப ன ய ல ச க கன நடவட க க வந த ல ம தல ல ம டப பட வத அத த ற ய .ஆகவ இந தப பத வ ல ந ன க ற ய வ ஷயத த ல பழ ய ம ழ ப யர ப ப ளர அப பட ய வ ல ய ல இர ப பத த ர லபம .வ ழ க உலகமய க கல .அன ப டன ,ட ண ட ர கவன


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2015-07-15 (水) 18:43:52 (923d)