வணக கம ந ட ட ம அவர கள ,என ம ல உள ள அப ம னத த ல த ன அவ வ ற க ற க ற ர கள . ந ங கள ச ன னத ச த த த ப ப ர த த ன . வ ற மன dondu என ற ஆங க லத த ல அட த த ப ர த த ன . என வல ப பத வ வரவ ல ல . dondu chennai என ற அட த த ல வர க றத . N.Raghavan என ற அட த த ப ர த த ல ம தல ல என ம ழ ப யர ப ப பக கங கள வர க ன றன, வல ப ப வ ம வர க றத .ஆன ல "ட ண ட " என ற அட த த ப ர த த ல 99 சதவ க தத த க க ம ல என ன ட ய வல ப பத வ கள /ப ன ன ட டங கள /என ப யர மற றவர கள ல க ற ப ப ட ட ர ப பத வ வர க ன றன.அத ய ல ல ம ப ர த த வ ட ட வந தத ல இங க ந ரம ஆய ற ற .அன ப டன ,ட ண ட ர கவன


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2015-07-15 (水) 20:25:41 (920d)